Meny Stäng

Bra bilförsäkring

Nästan alla personer med eller utan en familj har idag en bil eftersom den är viktig när familjen skall åka och handla och även användas till och från jobbet. Många som bor på landsbygden är i behov av bil än dem som bor i en storstad. De flesta företag har även bilar som de använder i företaget eftersom de måste ta sig mellan olika platser snabbt och det kan vara ett serviceföretag eller liknande som även behöver ta med sig reservdelar med mera för att ge sin service till sina kunder som exempel. Än vilken typ som du är så behöver du en bra bilförsäkring som du kan lita på, och har du kontrollerat hur mycket du egentligen betalar idag och vad försäkringen täcker?

Precis som med allt annat så är inte det dyraste det bästa, och är det för billigt så kan det finnas saker som vid skada så är det en skyhög självrisk, vilket resulterar att den billigaste försäkringen visade sig inte alls att vara så bra som du trodde. Det gäller alltså att fråga bolaget, allra helst om du har en äldre bil och en olycka är framme. Det kan ju vara att bilen är gammal men är i toppskick och skulle något hända så betalar bilförsäkringen inte ut någonting eftersom det kostar mer än vad bilen är värd. Så vad utmärker en bra försäkring?

Teckna en bra bilförsäkring online

Moderna
Moderna Försäkringar
 • Moderna Försäkringar
 • Få upp till 20% rabatt på din premie genom att samla dina försäkringar.

  Skräddarsy din bilförsäkring med olika tilläggsförsäkringar.
 • Få ett prisförslag:
Folksam
Folksam
 • Folksam
 • Folksams Bilförsäkring Stor är topprankad i Konsumenternas jämförelse.

  Maskinskadeförsäkring ingår upp till 10 år eller 12000 mil i Bilförsäkring Stor.
 • Få ett prisförslag:
ICA
ICA Försäkring
 • ICA Försäkring
 • Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka ingår, båda helt utan självrisk.

  Bonus: ICA-bonus för dig med något av ICAs kort på hela försäkringskostnaden
 • Få ett prisförslag:

Först och främst så är det tillgängligheten och idag så dyker det upp många försäkringsbolag på internet, där du kan få alla information direkt utan att behöva ringa och fråga. En av de mest populära idag är Moderna försäkringar eftersom de ger en bra bilförsäkring som täcker det mesta. Om man jämför dem mot de traditionella som Folksam, Trygg Hansa, If med flera så får man ett bättre avtal helt enkelt hos Moderna försäkringar, och väljer du även att ha din hemförsäkring hos dem så får du ytterligare 20 % i rabatt, inte så dumt.

Vad som utmärker en bra försäkring

Vad som utmärker Moderna försäkringar är att försäkringen har ett lågt pris och skulle olyckan vara framme så är det enda försäkringsbolaget där du kan välja verkstad.
Du behöver inte heller betala en vagnskadesjälvrisk vid djurkollission. Och det bästa av allt är att du kan välja hur du vill betala som månadsvis och då helt utan extra avgifter som många andra försäkringsbolag har när du betalar via autogiro och det finns inga dolda avgifter. Därför så växer de mest i Sverige eftersom många som börjar och tittar över sina försäkringar ser vilka otroliga skillnader som finns och gör bytet till det bättre.

Bra bilförsäkring

Gör som många andra och kontrollera vilka försäkringspremier som du har, och börja och jämför, och det skulle inte förvåna mig om du också blir en kund där som många andra. Välkommen till en mer modern försäkring helt enkelt!


Försäkringsbolag, bolag som tillhandahåller försäkringar.

[Wikipedia om försäkringsbolag]
Idén med försäkringsbolag är att mot en avgift(en premie) ta över risken för en viss händelse. Eller annorlunda uttryckt: mot förskottsbetalning gör bolaget ett villkorat åtagande om framtida utbetalning. Att utbetalningen är villkorad, innebär att det är endast om en ersättningsgill skada inträffar som bolaget ersätter den som har betalat in premier, det vill säga gör sin utbetalning. Till skillnad från sparande innebär försäkringen inte att man kan återfå de inbetalade premierna. Bolagets åtagande utgörs av en diskonterad beräkning av alla ingångna försäkringsavtal, där en grundläggande tanke är att alla åtaganden inte kommer att behöva infrias.
Storleken på premien beräknas enligt sannolikhetstabeller för att en ersättningsgill skada inträffar.

Trafikförsäkring

[Wikipedia om trafikförsäkring]
Trafikförsäkring är en försäkring som täcker de mest grundläggande skadorna som en fordonsägare kan råka ut för med fordonet. I många länder är det obligatoriskt att ha trafikförsäkring.

Trafikförsäkring internationellt

Genom internationella överenskommelser så kan trafikförsäkringen gälla även utanför fordonets hemland. I Europa med omnejd finns det så kallade gröna kortet och i arabvärlden det oranga kortet. Om inte någon sådan överenskommelse finns måste en trafikförsäkring tecknas vid utländska fordons inresa i landet, om trafikförsäkring är obligatorisk.

Trafikförsäkring i Sverige

Vid påsktid 1929 fattades beslut av riksdagens båda kamrar om obligatorisk trafikförsäkring för motorfordon.
Trafikförsäkring skall finnas för varje motordrivet fordon i Sverige som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.

Betalningsskyldig för försäkringen

Det är fordonets ägare som är skyldig att betala trafikförsäkringen. Om fordonet innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller innehas det med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år (leasing), är det dock den som innehar och använder fordonet som skall betala trafikförsäkringen. Om en sådan innehavare eller ägaren inte har fyllt 18 år och inte har förarbehörighet för fordonet, skall det finnas en förmyndare registrerad i vägtrafikregistret. Det är då förmyndaren som är skyldig att betala trafikförsäkringen.

Eftersom trafikförsäkring är obligatorisk, kan inte försäkringstagaren säga upp försäkringen hur som helst. Om trafikförsäkringen gäller ett motordrivet fordon som har registrerats i vägtrafikregistret, kan försäkringstagaren byta till trafikförsäkring hos ett annat försäkringsbolag. Utöver detta kan försäkringstagaren bara få försäkringen att upphöra under en av tre omständigheter:

 • Fordonet är inte längre registrerat i vägtrafikregistret.
 • Fordonet är avställt.
 • Försäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upphört av någon annan anledning.

Undantagna från skyldigheten att ha trafikförsäkring är:

Staten, den som äger eller på sätt som ovan anges innehar motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller hemföras efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning för uttagning för totalförsvarets behov, under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt skriftligt avtal som har träffats av myndigheten eller då fordonet brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

Regeringen kan föreskriva undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat och beträffande annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i viss främmande stat. Med fordon som tillhör viss främmande stat menas i allmänhet diplomatfordon. Andra fordon registrerade i främmande stater kan vara fordon som tillhör vanliga bilturister.

Den som kör moped eller motorredskap som, utan att vara registrerat i vägtrafikregistret, omfattas av skyldighet att vara försäkrat med trafikförsäkring, skall under färd medföra bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på anmodan visa upp beviset för bilinspektör eller polis.

Försäkringsbolag

Det är bara under vissa omständigheter ett försäkringsbolag får sälja trafikförsäkringar. Ett försäkringsbolag som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd att sälja trafikförsäkringar kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område.

Trafikförsäkring får säljas av

en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av Finansinspektionen enligt sin koncession att driva försäkringsbolag,
en försäkringsgivare från land utanför EU/EES som har fått tillstånd till det enligt sin koncession att bedriva försäkringsrörelse i Sverige från en generalagentur eller en filial här i landet,
en EES-försäkringsgivare som är verksam i Sverige och inte är återförsäkringsföretag och som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, från en sekundäretablering här i landet eller genom gränsöverskridande verksamhet.

Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafikförsäkring under 30 dagar från det att köparen tagit över fordonet meddelas av en försäkringsgivare som är verksam i det land till vilket fordonet skall införas eller en EES-försäkringsgivare som är verksam i det landet.

Bra bilförsäkring

Premierabatt

I syfte att stimulera till ökad trafiksäkerhet, samt för att premiera kunder med många skadefria år, tillämpar försäkringsbolagen ett bonussytem som kan ge en premierabatt på upp till 70%. Bonussystemet är oftast indelat i tio nivåer (0-9). Reglerna för hur bonusen beräknas varierar mellan försäkringsbolagen, men i grova drag går man upp en nivå för vartannat skadefritt år, och ner med mellan 2 och 4 nivåer vid skada. Den som har en bonus mellan noll och två får ingen premierabatt, och den som har bonus mellan tre och nio får 10% rabatt per nivå. Den som saknar skadehistorik börjar oftast på bonusnivå fyra (20% rabatt).

Trafikskadeersättning

För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik i Sverige med motordrivet fordon betalas trafikskadeersättning. Trafikskadeersättning betalas i motsvarande fall också för skada som i följd av trafik utanför Sveriges gränser med svenskregistrerat eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

Om förare eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik, betalas trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

Om motordrivet fordon skadas och det är i trafik, eller om egendom skadas som befordras med fordonet, betalas bara trafikskadeersättning om skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet.

Person eller sakskada

Om det uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik med motordrivet fordon än som anges i stycket ovan, betalas trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet utgår trafikskadeersättning bara om fordonet brukades olovligen av annan. Ersättning betalas inte heller för sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare. Det betalas inte heller för sakskada om fordonet brukades olovligen, till den som med vetskap om att det brukades olovligen följde med fordonet eller lät egendom fraktas med detta.

Trafikskadeersättning kan också betalas för skada på spårbundet fordon, om skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det motordrivna fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet.

Ersättningen kan bli mindre om den som har skadats själv är medskyldig till skadan. Från ett fordons trafikförsäkring betalas trafikskadeersättning med anledning av en olycka med högst 300 miljoner kronor.
Om ett trafikförsäkringsbolag har betalat ersättning för en skada som en annan person har vållat, har bolaget rätt till det skadestånd som den vållande personen annars skulle ha betalat till den som skadades i olyckan.

Inkomstförlust, sjukvård, rehabilitering med mera till följd av trafikskada ersätts till största delen genom den allmänna sjukförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter bara kostnader som inte ersätts av sjukförsäkringen. Sveriges regering vill ändra på systemet så att trafikförsäkringen står för alla trafikskadekostnader. Motiveringen är att tydliggöra trafikskadornas verkliga kostnader, och att effektivisera systemet. Det skulle höja trafikförsäkringspremierna med omkring femtio procent, och i motsvarande grad sänka den allmänna sjukförsäkringens utgifter. Till att börja med har en skatt på försäkringen införts.

Om trafikförsäkring inte betalas

Den fordonsägare som skall ha trafikförsäkring, men inte själv tecknar sådan försäkring, får i stället betala en hög avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Avgiften får överstiga högsta försäkringspremie med tio procent, inklusive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet. Minimibeloppet för avgift till Trafikförsäkringsföreningen är 200 kronor, oavsett hur få dagar fordonet var oförsäkrat.

Trafikförsäkringsföreningen tillhör alla bolag som säljer trafikförsäkringar och betalar ersättning i vissa fall då det borde ha betalats ersättning från en vanlig trafikförsäkring men sådan inte fanns när olyckan inträffade

Recension:
Bra Bilförsäkring
Betygsatt av: BilligasteBilförsäkringen.nu
Betyg: 5